De ce sa obtinem delf-ul

septembre 8, 2018 Non Par admin

De ce s? ob?inem DELF-ul ?
(Diplôme d’études en langue française )
În contextul Europei Unite, în care libera circula?ie nu mai este o utopie, atestarea cuno?tin?elor de limb? apareca o necesitate, mai ales în climatul actual al concuren?ei acerbe de pe pia?a locurilor de munc?. Nu este suficient s? afirmi la un interviu c? ai studiat în liceu limba francez?, ci trebuie s?sus?ii acest lucru prin documente doveditoare. Pentru a elimina riscul ca acestea s? nu mai fie valabile, sau s? nu fie recunoscute, institu?iile aflate în leg?tur? cu Ministerul de Externe Român, caInstitutul Cultural Francez, de la Bucure?ti, Alian?ele Franceze sau Centrul Cultural Francez organizeaz? examene DELF, DALF, de certificare a competen?elor lingvistice, de 4 ori pe an. În urma acestora,candidatul prime?te o diplom? emis? de Ministerul Educa?iei din Fran?a, diplom? valabil? pe via?? ?i recunoscut? oriunde în lume.
Din cele 6 niveluri de certificare( A1, A2, B1, B2, C1, C2),candidatul poate sus?ine nivelul dorit, în func?ie de scopul ob?inerii acestuia; dac? vrea s? se angajeze în Fran?a sau o alt? ?ar? francofon?, îi este suficient s? treac? probele nivelului A2,pentru a studia îns? la o universitate umanist? îi este necesar nivelul B1, chiar B2, în func?ie de profil. În plus, institu?iile mai sus men?ionate organizeaz? cursuri speciale în vederea preg?tiriiexamenelor ?i pun la dispozi?ie doritorilor materialele necesare aprofund?rii limbii franceze. Punctajul necesar pentru a trece examenul nu este unul de speriat deoarece î?i sunt necesare 50 de puncte din100, tocmai pentru aceasta cea mai grea alegere pe care candidatul trebuie s? o fac? este nivelul la care el se simte capabil s? sus?in? examenul. În cazul unui e?ec, el poate reîncerca atunci cândconsider? c? este preg?tit.
Examenele pot fi sus?inute la orice vârst?, indiferent de studii, tinerilor pân? la 18 ani fiindu-le oferit? o reducere semnificativ? a taxei de înscriere….