La societe de consommation mythes

août 15, 2018 Non Par admin

?COALA NA?IONAL? DE ?TIIN?E POLITICE ?I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE COMUNICARE ?I RELA?II PUBLICE
MASTER COMUNICARE ?I RELA?II PUBLICE

TRADUCERE

De la a vorbi la a scrie. Diversitate modurilor de comunicare ale telefonului mobil în Fran?a ?i Japonia

Carole Anne RIVIERE

MIHAI DANIELA MARIA
MASTER ANUL I
În[1] urma unui sondajrealizat prin intermediul chestionarului în Japonia pe un e?antion de 1878 de persoane cu vârste cuprinse între 12 ?i 69 de ani în decembrie 2001 de c?tre sociologul Hashimoto Yoshiaki, s-a dovedit c? nivelul de acceptare a telefonului mobil în c?minele japoneze a atins nivelul de 75% în decembrie 2001. Lansat în 1987, vânzarea de telefoane mobile a progresat cu o rapiditate considerabil? deoarece din1997 50% dintre c?mine erau echipate cu un telefon mobil comparativ cu telefonul fix, c?ruia i-au trebuit 84 de ani (din 1890 pân? în 1974) pentru a atinge acela?i nivel. În urma acestui sondaj, 58% dintre japonezi care dispun de un telefon mobil utilizeat? emailul pentru a coresponda în medie cu 7,3 persoane. Mailul este forma de comunicare scris? care s-a impus în Japonia în detrimentul SMS-ului,din cauza absen?ei interoperabilit??ii acestuia.
Cu câ?iva ani în urm?, odat? cu apariti?ia internetului pe telefonul mobil, anali?tii societ??ii japoneze au constat num?rul sc?zut de calculatoare personale în compara?ie cu Statele Unite ?i au vorbit de un efect de întârziere al japonezilor în însu?irea internetului prin telefonul mobil. Dar acest argument nu este suficient pentru aexplica succesul mesajelor trimise de pe telefonul mobil. In 2003, accesul la internet prin intermediul calculatorului personal era de 57%, adic? aproape 6 familii din 10, ceea ce în compara?ie cu c?minele fran?uze?ti este aproape de dou? ori mai ridicatt (35% dintre c?minele fran?uze?ti echipate cu internet în 2005)[2]. De altfel sistemul HD a penetrat c?minele foarte repede, 25% dintre familiibeneficiau de ADSL în 2002. Trebuie precizat c? înafara accesului internet în scopuri profesionale, persoanele care au r?spuns sondajului din cadrul cercet?rii aveau acces internet ?i la domiciliul lor. Chiar dac? este dificil s? stabilim compara?ii, putem spune c? la nivel global, Fran?a a cunoscut aceea?i curb? a difuz?rii telefonului mobil, cu o explozie a accesului la telefonul mobil începând cu1997 ?i cu o propor?ie a penetr?rii mobilului ast?zi aproape de satura?ie. Adoptarea unei forme scrise de comunicare începând cu vara anului 2000 prin utilizarea SMS-ului, nu cunoa?te totu?i aceea?i amploare ca în Japonia. Nici din punct de vedere al utiliz?rii, pentru c? o treime (33%) dintre posesorii de telefon mobil utilizeaz? SMS-ul în decembrie 2002[3], adic? de dou? ori mai pu?in decât înJaponia cu un an în urm?. Nici din punct de vedere al num?rului de coresponden?e implicate în schimbul de mesaje deoarece acestea sunt limitate în Fran?a la prietenii cei mai buni ?i la so?/so?ie[4]. În urm? unui sondaj cantitativ efectuat prin chestionar realizat în 2000, numarul interlocutorilor prin SMS este în medie de 5[5]. ?i mai ales nici din punct de vedere al locului pe care îl ocup?comunicarea scris? în compara?ie cu comunicarea oral?, cum vom vedea în cele ce urmeaz?.
În prima parte vom descrie situa?iile de utilizare a mesajelor scrise transmise prin mobil, în Fran?a ?i în Japonia, apoi în partea a doua vom prezenta valorile de utilizare legate de acest mod de exprimare. Analiza comparativ? va servi ca ax? privilegiat? pentru a sublinia similitudinile motiva?iilorexprimate prin sondaj, legate de aprecierile convergente ale avantajelor percepute într-un mod indirect al comunic?rii, ?i s? sublinieze diferen?ele legate de factorii economici, culturali ?i istorici care continu? s? dea form? anumitor contexte specifice ale utiliz?rii. În final, vom prezenta dinamica schimb?rii legat? de apari?ia formelor de comunicare scris? mediate de noile tehnologii într-o…