Kryzys

décembre 17, 2018 Non Par admin

Narodowy Bank Polski

POLSKA WOBEC ?WIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Wrzesie? 2009

Spis tre?ci

I.

Diagnoza kryzysu ………………………………………………………………………………………………… 4 I.1. I.2. Przyczyny kryzysu ……………………………………………………………………………………….. 4 Wp?yw kryzysu nagospodarki wybranych krajów. …………………………………………… 9

Wp?yw kryzysu na gospodark? strefy euro ……………………………………………………………. 10 Wp?yw kryzysu na kraje rozwijaj?ce si?……………………………………………………………….. 13 Wp?yw kryzysu na gospodarki krajów Europy ?rodkowo-Wschodniej …………………….. 14I.3. Wp?yw kryzysu na gospodark? Polski …………………………………………………………… 18

Sytuacja makroekonomiczna……………………………………………………………………………….. 18 Zagro?enia wzrostu gospodarczego w Polsce w ?wietle bie??cych danych makroekonomicznych………………………………………………………………………………………… 23 Wp?yw ?wiatowego kryzysu finansowego na sytuacj? sektora bankowego ……………….. 25 Sytuacja sektora finansów publicznych ………………………………………………………………… 29 Synchronizacja cykli koniunkturalnych pomi?dzy Polska a stref? euro…………………….. 34 I.4. II. Polska na tle regionu…………………………………………………………………………………… 35

Dotychczasowe dzia?ania antykryzysowe w Polsce………………………………………………… 38 II.1. II.2. II.3. Dzia?ania antykryzysowe w zakresie stabilizacji systemu finansowego. ……………. 39 Dzia?ania antykryzysowe w zakresie utrzymania aktywno?ci gospodarczej ……….. 42 Dzia?ania antykryzysowe wzakresie ?agodzenia skutków kryzysu dla rynku pracy…………………………………………………………………………………………… 46

III. III.1. III.2. III.3. IV. V.

Warunki prowadzenia antykryzysowej polityki gospodarczej………………………………. 50 Dzia?ania antykryzysowe a d?ugofalowe cele polityki gospodarczej………………. 50 Uwarunkowaniainstytucjonalne wewn?trzne i zewn?trzne ………………………….. 51 Scenariusze rozwoju sytuacji ……………………………………………………………………. 52 Strategia antykryzysowa …………………………………………………………………………………. 59 Proponowane kierunki polityki gospodarczej………………………………………………………… 65

V.1.

Propozycje dotycz?ce strategii konsolidacji finansów publicznych …………………… 66

Propozycje dotycz?ce strony wydatkowej …………………………………………………………….. 67 Propozycje dotycz?ce strony dochodowej …………………………………………………………….. 69 Propozycje dotycz?ce otoczenia instytucjonalnego………………………………………………… 69 2

V.2.

Propozycje dotycz?ce reform strukturalnych rynku dóbr i us?ug oraz rynku pracy…………………………………………………………………………………………. 71

Propozycje dotycz?ce reform rynku pracy…………………………………………………………….. 71 Propozycje dotycz?cereform rynku dóbr i us?ug……………………………………………………. 78 V.3. V.4. V.5. Propozycje dotycz?ce polityk sektorowych ……………………………………………………. 80 Propozycje dla sektora nieruchomo?ci i budownictwa …………………………………….. 81 Propozycje w obszarze wykorzystania funduszy unijnych i poprawy finansowania inwestycji…